.

Algemene betalingsvoorwaarden Cranio Amsterdam

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.
  2. Afspraken kunnen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak wordt de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening gebracht.
  3. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.
  4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de therapeut rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  5. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zal de therapeut de cliënt een 1e betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van €15,- administratiekosten aan de cliënt in rekening gebracht.
  6. Bij niet-betaling van de rekening, verhoogd met de 1% rente en administratiekosten van €15,- volgt een 2e betalingsherinnering. Deze is verhoogd met 1% rente en €14,50 administratiekosten (bij een aangetekende brief: bijbehorende portokosten.)
  7. Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de 2e betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
  8. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invoering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €35,-.
  9. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.